Informatie

Van schooladvies naar plaatsing

Het schooladvies van de basisschool is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Met dit advies melden leerlingen uit groep 8 zich aan bij een middelbare school.

In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.
De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

  • aanleg en talenten;
  • leerprestaties;
  • concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.

Tussen de scholen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de regio West-Brabant zijn afspraken gemaakt over op welke wijze we van advies overgaan tot plaatsing.

Voorlopig schooladvies groep 7

De meeste scholen geven in groep 7 een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op bovenstaande factoren. Voor de leerprestaties maken de scholen gebruik van de gemaakte toetsen uit het (Cito) leerlingvolgsysteem, met name de resultaten vanaf groep 6. De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies.

Voorlopig schooladvies groep 8

Voor 1 december geven alle scholen het schriftelijke voorlopig advies aan de leerlingen in groep 8. Wederom spelen hier de factoren werkhouding, motivatie en leerprestaties een rol.

Definitief schooladvies

Voor 1 maart krijgen alle leerlingen hun definitieve advies van de leerkracht. Dit advies wordt onderbouwd in het onderwijskundig rapport. Daarnaast wordt het leerlingprofiel en de plaatsingswijzer aan de ouders en het voortgezet onderwijs verstrekt.

Onderwijskundig rapport

In het onderwijskundig rapport staan de behaalde resultaten, maar ook gegevens over de ontwikkeling, het gedrag, het schoolverzuim en eventuele extra ondersteuningsbehoeften van het kind. Het is wettelijk vastgelegd welke informatie de scholen hierin moeten uitwisselen.

Leerlingprofiel

Het leerlingprofiel geeft informatie, welke voor het voortgezet onderwijs belangrijk is om goed te plaatsen. Met welke sterke kanten of ontwikkelpunten van moet het VO-rekening houden en welke plaatsing is het meest succesvol.

Plaatsingswijzer

De plaatsingswijzer geeft een overzicht van de behaalde leerprestaties afgezet tegen de verschillende onderwijsniveaus. Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden geadviseerd. Dit is omdat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die vereist zijn voor het betreffende onderwijsniveau.

De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig, dat de basisschool extra informatie aanlevert. De vervolgschool ziet aan het gekozen profiel wat het niveau van de leerling is en of de leerling aanvullende begeleiding nodig heeft.

  1. Het Basisprofiel geeft aan  dat je kind het geadviseerde niveau zonder meer aankan.
  2. Het Plusprofiel geeft aan de je kind misschien meer in zich heeft dan het geadviseerde niveau, en mogelijk kan opstromen naar een hoger niveau.
  3. Het Bespreekprofiel geeft aan de je kind misschien niet helemaal voldoet aan de eisen voor het geadviseerde niveau, maar dat dat komt door er thuis of op school iets gebeurd is waardoor je kind tijdelijk minder goed presteert. De basisschool kan dan adviseren om je kind toch toe te laten.
  4. Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen met een leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. ASS of ADD) die door hun stoornis niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvan de basisschool verwacht dat zij dat niveau wel aankunnen.

* De plaatsingswijzer is in schooljaar 2020-2021 geen verplicht instrument voor basisscholen om te gebruiken voor de schooladvisering.

Aanmelddagen

Op 7 en 8 maart zijn de aanmelddagen van het VO. Tijdens deze dagen kunnen de ouders hun kind aanmelden op de school naar keuze.

Plaatsing

Na aanmelding bij de school voor Voortgezet Onderwijs bekijkt de betreffende school of zij de leerling kunnen plaatsen. Dit doen zij op basis van het advies van het basisonderwijs en de onderliggende documenten. Wanneer uw kind geplaatst is, ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging voor 1 mei.

Eindtoets

In april-mei maken de leerlingen in groep 8 een eindtoets. De school mag zelf kiezen, welke toets zij hiervoor gebruiken. De uitslag van deze toets geeft eveneens een advies weer; het zogenaamde toetsadvies. Wanneer het toetsadvies hoger is, dan het gegeven eindadvies, dan dient de school het advies te heroverwegen. Op basis van alle bovengenoemde factoren wordt opnieuw besproken of het advies passend is of naar boven bijgesteld dient te worden. Het heroverwegen is verplicht, bijstellen niet. Het advies bestaat immers uit meer, dan enkel de leerresultaten. Wanneer uw kind een lager resultaat behaalt op de eindtoets, dan verandert er niets.